Potrubí, potrubní systémy, vodoinstalatérství, topenářství

Pro provádění potrubních systémů firma disponuje odbornými pracovníky s osvědčením o způsobilosti a dlouholetou praxí. Hlavní činností naší společnosti je poskytování služeb v oblasti montáže, oprav a rekonstrukcí energosystémů a inženýrských sítí především teplárenského a elektrárenského průmyslu. Stavby provádíme formou "na klíč" v rozsahu:

 • Vypracování realizační projektové dokumentace (dle rozsahu strojní, stavební, elektro a MaR).
 • Zajištění veškerých dodávek a prací nutných k dokončení díla.
 • Zajištění, projednání s příslušnými úřady a uhrazení veškerých poplatků týkající se realizace díla (zábory půdy, prokopávky silničních komunikací a chodníku, atd.).
 • Zajištění vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením výkopových prací.
 • Provádění zemních prací, demontáže a demolice.
 • Veškeré koordinace vč. inž. sítí.
 • Montáž strojní technologie.
 • Provedení nátěrových systémů.
 • Provedení izolací.
 • Zajištění instalace provizorního dopravního značení v dotčené oblasti.
 • Uvedení povrchů a komunikací dotčených stavbou do původního stavu.
 • Likvidace veškerého odpadu v souladu s platnými ekologickými předpisy až na místo jeho trvalého uložení, dle norem ISO 14001:2004..
 • Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně požární bezpečnosti a ostrahy.
 • Poskytnutí pojištění díla až do doby jeho předání Objednateli.
 • Kontroly kvality u přímých výrobců i subdodavatelů zařízení, kontroly v průběhu montážních prací jak po stránce kvality materiálů, tak i kvality montážních prací.
 • Provedení čistících postupů (proplach, profuk), tlakových a kompl. zkoušek.
 • Provedení fotodokumentace celé stavby (povrchy, uložení inž.sítí, předizolovaného potrubí, výkopy, vrstvení zásypů, ...).
 • Zajištění instalace provizorního dopravního značení v dotčené oblasti
 • Předání dodavatelské dokumentace, včetně zaměření a dokumentace skutečného stavu.
28.řijna 52, Klimkovice +420 606 378 746 info@pseidler.cz